Profesjonsstudenter med nytt undervisningsprosjekt om kjærestevold

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Illustrasjon: Alternativ til Vold

Innsiktsredaktør

Forskning blant norsk ungdom viser at 40% av dem har opplevd vold i kjæresterelasjoner (1)Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264. Med dette som bakteppe har to psykologstudenter i samarbeid med Alternativ til Vold (ATV) utviklet undervisningsopplegget kjærestevold-programmet. Nå kan du melde deg som underviser! 

Som behandlings- og kompetansesenter har ATV arbeidet med å heve kompetansen om vold i nære relasjoner blant ulike profesjoner. Psykolog ved ATV, Helene Kaland, forteller at de i dette arbeidet oppdaget kunnskapshull blant psykologer. Psykologer lærer om mange andre utfordringer ungdommer har, som atferdsvansker og mobbing. Sammenligner en andelen ungdommer som opplever disse utfordringene med de som opplever vold i kjæresterelasjoner, er det lang flere som opplever sistnevnte (2)Folkehelseinstituttet, 2016. Lastet ned 1. september 2021. https://www.fhi.no/publ/2013/atferdsforstyrrelser-blant-barn-og-/, (3)Folkehelseinstituttet, 2020. Lastet ned 1. september 2021. https://nhi.no/familie/barn/mobbing/. Til tross for dette lærer ikke psykologer om vold i nære relasjoner under utdanning. 

Som et tiltak for å tette kunnskapshullene ønsker ATV at profesjonsstudenter underviser i kjærestevold-programmet ved videregående skoler.

At en ikke lærer om vold i nære relasjoner står i kontrast til at en psykolog må kartlegge vold og seksuelle overgrep i møte med pasienter. Vi lærer ingenting om hvordan en skal spørre og hva en egentlig spør om, sier Kaland.

Psykologstudentene Julia Sande Mikkelsen og Marthe Flem Bjørshol fikk i oppdrag å skape et undervisningsopplegg om vold i kjæresterelasjoner blant unge. Studentene og veileder Kaland understreker at vold er blitt et samfunnsproblem og at nettopp derfor er det behov å øke kunnskap både blant elever og psykologer. Kaland mener det første steget til bedre kompetanse bunner i forståelsen av fenomenet vold og hvordan snakke om det.

– Dette prosjektet vil bidra til å løfte kompetansen på flere nivåer, da både underviserne og elevene vil få innsikt i hva vold er og hvordan snakke om det. Vi ønsker at elever som utøver vold, er utsatt for vold eller er venn av noen som opplever vold skal ha et språk til å snakke om det, påpeker Kaland.

Psykologstudentene Marthe Flem Bjørshol (til venstre) og Julia Sande Mikkelsen.

Vold maner vold

Det er ikke uten grunn at det er elever på videregående skole som er i målgruppen for programmet. Blant de 40% av ungdommene som har opplevd vold i kjærestrelasjoner er det få som opplever å bli tatt på alvor (4)Hellevik, P., & Øverlien, C. (2016). Teenage intimate partner violence: Factors associated with victimization among Norwegian youths. Scandinavian Journal of Public Health, 44(7), 702-708. doi:10.1177/1403494816657264. Ifølge Kaland er det kort vei til en ond sirkel.

– Dersom en opplever vold i første kjæresterelasjon uten korreksjon kan en videreføre det til senere relasjoner, sier Kaland.

Kaland tror mange i 17-18-årsalderen er på vei inn i sin første seriøse kjæresterelasjon og at det da er viktig å lære om hva som er greit og ikke. Viderefører en slike relasjonsmønstre kan de psykiske konsekvensene være store. Det er eksempelvis økt risiko for psykosomatiske symptomer, stress og depresjon blant voldsofre (5)Stets, J. E. & Straus, M. A. (1990). Gender differences in reporting marital violence and its medical and psychological consequences. Physical Violence in American Families. Routledge..

Venner som førstelinjetjeneste

Kaland forteller at unge i liten grad oppsøker de voksne helsetjenestene eller foreldrene sine ved vold i kjæresterelasjoner. Unges kontaktflate er venner. Derfor fokuserer undervisningen også på nettverket rundt. 

– I tillegg kan det bli lettere å være en venn for de som opplever vold, om en har kunnskap om hva vold er og hvordan prate om det. 

Kaland legger vekt på at skolen har et ansvar. Hun håper kjærestevold-programmet også kan forbedre læreres og helsesykepleieres evne til å møte ungdommer som henvender seg ved opplevd vold. 

– Foreløpig er ikke systemet rundt ungdommen klar for å ta imot deres henvendelser til tross for at vold er en del av studieplanen på videregåendetrinnet, påpeker Kaland.

DU kan bidra til mindre vold i nære relasjoner

Det er tydelig at både ATV og psykologstudentene er fornøyde med resultatet av praksisen.  

– Gjennom praksis kan en faktisk bidra positivt, her gjennom kunnskapsformidling hos unge voksne, forteller Mikkelsen og Bjørshol. 

ATV oppfordrer profesjonsstudenter til å gripe muligheten til å bli underviser ved kjærestevold-prosjektet. Kaland vektlegger at dette er en god mulighet for profesjonsstudenter som ønsker mer kompetanse om vold. I tillegg vil de få opplæring av eksperter på vold, da ATV er en høyspesialisert førstelinjetjeneste. Mikkelsen og Bjørshol legger ved at en får erfaring med formidling av studie-relevant informasjon til unge voksne. 

– Jeg håper vi kan gi en trygg opplevelse for studenter i opplæringen om noe som er utrygt, avslutter Kaland. 

Du kan melde din interesse her.

Dette innlegget er 2 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]