Internklinisk praksis på en ny – og god – måte

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Katarsis skrev om de planlagte endringene i internklinisk praksis i artikkelen «Plassmangel krymper internklinisk praksis«. Her følger svar fra Bente Wold, dekan ved Det psykologiske fakultet. 

I artikkelen «Plassmangel krymper internklinisk praksis» tas et forslag til endring av emnet PROPSY314 Intern klinisk-psykologisk opplæring opp til debatt. Det er veldig viktig og positivt at studentene er involvert i endringer som har med studiet deres å gjøre. Det er noen moment i saken som jeg tenker det er viktig å få frem i den videre dialogen om en revisjon av dette emnet.

Forslaget til endring av emnet, er enda ikke forberedt for behandling av noe organ på fakultetsnivå. Et slikt forslag skal både behandles i Kvalitetsorganet for undervisning og evaluering (KUE), og av Fakultetsstyret. Grunnen til at en slik sak går gjennom så mange ledd, er at vi gjennom forarbeid med sakene og diskusjon i disse organene sikrer gode og godt forankrede beslutninger. Det pleier normalt å skje endringer på veien fra undervisningsutvalg på et institutt, til dekanens forslag til fakultetsstyret – og frem til vedtak i styret. Uten å kunne forskuttere alt av hva som vil komme opp i denne prosessen, så er vi allerede i dialog med fagmiljøet om at intern klinisk praksis i 9. og 10. semester utvides fra å være 6 studiepoeng per semester i dag, til å bli 10 studiepoeng per semester etter revisjonen. Når det da i tillegg planlegges en 6-studiepoeng pre-praktikum i 8. semester, hvor studenter lærer både journalrutiner og andre grunnleggende ferdigheter, vil revisjonen reelt sett bli en betydelig styrking av emnet intern PROPSY 314 klinisk psykologisk-opplæring. Studentene vil ha et grunnlag for å gå i gang med pasienter allerede fra første uke av 9. semester, og vil kunne vie tiden helt og fullt til den tilegning av kliniske ferdigheter som kun praksis i seg selv kan gi. Med et slikt forslag går dessuten 314 fra å være et 18 studiepoengsemne i dag, til å bli et 26 studiepoengsemne.

Fakultetsledelsen legger vekt på innspill fra de fagpersonene som i dag leder arbeidet med PROPSY 314 og studentene, også i det videre arbeidet med forslagene, og vil sikre forsvarlig behandling og praksis for studentene. Våre studenter skal være trygge på at de står godt rustet når de er ferdig med sin psykolog-utdannelse.

For øvrig stemmer det at endrede arealrammer for klinikkene gjør det nødvendig med en endring av hvordan emnet «Intern klinisk opplæring er bygget opp. Imidlertid innebærer dette altså ikke noen svekkelse av kvaliteten på opplæringen. Det innebærer heller en tilpasning til hvordan de interne praksisemnene er bygget opp på NTNU og UiO med to semestre konsentrert intern praksisopplæring med et praksisforberedende emne i forkant.

Vi i det nåværende dekanatet signaliserte allerede da vi gikk til valg at vi ville forholdt oss lojalt til vedtak som allerede var gjort i fakultetsstyret og universitetsstyret vedrørende Alrek Helseklynge. En løsning med brakker utenfor bygget til klinikkene har vi ikke betraktet som aktuell, både av hensyn til studenter, ansatte og klinikkenes pasienter.  Vi arbeider hele tiden sammen med våre fagmiljø om å få til best mulig løsninger innenfor de muligheter og begrensninger som bygget gir, og vi vurderer den løsningen som vi nå utarbeider sammen med Institutt for klinisk psykologi som god og ivaretakende for alle parter.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.