Burde ikke komme som en overraskelse

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: UiB; Fredrik Lian

Visedekanen for Utdanning, Helge Molde, svarer for den tidligere omtalte saken hvor to studenter settes ned et kull og ikke får gå opp til eksamen dette semesteret.

Katarsis omtalte den 30. mai en sak om to studenter som settes ned et kull grunnet manglende gjennomføring og tilstedeværelse på obligatorisk gruppearbeid. Det psykologiske fakultetet er blitt invitert til å gi et tilsvar, noe vi takker for.

Fakultetet har et særskilt ansvar for å sikre at studenter innehar den kompetansen som er nødvendig for å kunne behandle pasienter og for at kravet til pasientsikkerhet ivaretas blant annet i henhold til lov om helsepersonell. Som utdanningsinstitusjon plikter vi å ta det obligatoriske innholdet i psykologutdanningen, og forkunnskapskravene i studieplanen, på største alvor.

Vi vil ikke kommentere alle de enkelte detaljene i studentenes sak, men bare redegjøre for hva som er saksgrunnlaget i denne type spørsmål og saker generelt.

På et generelt grunnlag kan vi si at vi unntaksvis legger til rette for fravær på obligatorisk undervisning, ved for eksempel en alternativ aktivitet, om fraværet skyldes en gyldig grunn. UiB sitt regelverk fastslår i § 5.5 at det stilles samme krav til fravær fra obligatorisk aktivitet som til eksamen. Alle tilrettelegginger av obligatorisk undervisning er basert på enkeltvedtak i saker hvor det foreligger begrunnede søknader.

Konsekvensene av å ikke gjøre obligatoriske arbeidskrav, samt hvilke konsekvenser det kan ha for studieprogresjonen, fremkommer i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen, i det psykologiske fakultets utfyllende regelverk til denne forskriften, og i studieplanen til profesjonsstudiet i psykologi.

Studentene skal på generelt grunnlag være informert om konsekvensene ved å ikke stille på obligatoriske aktiviteter. Studenter på studieprogrammet plikter å holde seg informert om gjeldende regler, og det burde ikke komme som en overraskelse at manglende oppmøte til obligatorisk aktivitet fører til at vurderingsmeldingen i emnet trekkes.  Vi forstår at de har kommet i en kinkig situasjon og at konsekvensene oppleves som store. Om studentene ønsker studieveiledning og rådgivning rundt studieprogresjon og saksgang for klager, så er de velkomne til å ta kontakt med studieadministrasjonen på fakultetet.

Helge Molde

Visedekan for utdanning

Dette innlegget er 6 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.