Smi mens hjernen er varm

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Illustratør

Hvorfor er ikke filosofi et eget fag på skolen? Faget fremmer kritisk tenkning, oppmuntrer til logisk forståelse og kan til og med forsterke læringseffekten i andre fag! 

Barn verden over er forventet å kunne en rekke fag: matematikk, naturfag, samfunnsfag og mer. Likevel står filosofi bare som en sporadisk deltager av andre fag, og ikke som et eget fag. Det nærmeste man kommer et ordentlig filosofifag er på videregående skole hvis man velger det som valgfag på de skolene som faktisk tilbyr det; da på bekostning av andre realfag som gir bedre studiemuligheter og karakterpoeng.

Tenking er for akademikere

Resonnementet bak fagene som eksisterer i skolen idag er at de lærer barnet viktige måter å tenke på, samt sentral og nyttig kunnskap. Likevel er det sånn at filosofi, som i flere tilfeller ligger fundamentalt til grunn for fagene man lærer, bare krydrer et par sider av pensumet gjennom hele skoleløpet. Er filosofi, som omhandler selve utviklingen av ideer, argumenter og tenking, så lite verdt? 

Fremtiden til barn og unge er også i stor grad påvirket av filosofisk tenking. Menneskerettigheter, demokrati, ytringsfrihet og vårt økonomiske system er alle ideer utviklet av filosofer fra Platon til Kant til Mill. Politiske argumenter tar nesten alltid en filosofisk form uavhengig av politisk retning, der man peker til ideer om rettferdighet, likeverd eller menneskelighet. Det er tydelig at filosofi er en forutsetning for hvordan man tenker om store deler av andre fagfelt. 

I det man tar til på høyere utdanning derimot skal alle ta ex.phil innenfor sitt fag og fakultet. Ideen er at alle behøver en kunnskap om ideene som underligger disiplinen man skal studere. Man skal også lære å tenke kritisk om sitt eget fag, og lære seg å tenke metodisk og logisk mens man benytter disiplinens verktøy. Det er bemerkelsesverdig at denne type tenking anses som essensiell i høyere utdanning, men ikke for de foregående tretten årene preget av læring innenfor en rekke fagfelt.

Forbedrer læring fra andre fag

For en gangs skyld er også forskning på filosofens side. En britisk studie fra organisasjonen ‘’Philosophy for Children’’ viser at barn som hadde filosofi som fag i tillegg til vanlig skole, i form av diskusjonssesjoner og ukentlige timer i filosofiundervsining, fikk resultater tilsvarende to måneders ekstra utdanning i matte og engelsk (1)https://educationendowmentfoundation.org.uk/projects-and-evaluation/projects/philosophy-for-children/. Programmet har vært brukt i over 60 land, og uavhengige oppfølgingsstudier har støttet resultatene (2)Colom, R. et al. (2014) «The Long-term Impact of Philosophy for Children: A Longitudinal Study (Preliminary Results)», Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 35(1), pp. 50-56. Available at: https://journal.viterbo.edu/index.php/atpp/article/view/1129 (Accessed: 6 February 2021). (3)Trickey, S. Topping, K.J. (2021). «‘Philosophy for children’: a systematic review», p. Available at: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267152042000248016 (Accessed: 6 February 2021).. Effekten var størst for elever som slet på skolen fra før av. 

Dette tyder på, som både lærere og elever involvert i studien sier, at disse type diskusjoner kan gi økt aktivitet og engasjement på skolen. Høyere selvtillit var en annen effekt. Det er usikkert nøyaktig hvorfor dette skjer, og forfatteren nevner at studien er lovende, men at den må replikeres for å underbygge resultatene. Likevel er dette et godt empirisk eksempel på hvordan filosofi kan ha flere praktiske positive konsekvenser dersom det innføres tidlig. En setning her som knytter det til den forrige delen – det lærer oss å tenke på en måte som forbedrer læringsutbyttet

Det er flere grunner til at filosofi bør bli et eget fag på et tidligere tidspunkt i utdanningsløpet. Filosofer og filosofi spiller en viktig historisk rolle. Den kulturelle arven til disse tenkerne og deres disiplin har lagt grunnlaget for ideene benyttet i de fleste andre disipliner. Filosofisk tenking er en essensiell og sentral del av vår kultur, som burde oppfordres til for sin egen del. 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]