Vi vil skape en bedre studiehverdag på Psykologisk fakultet

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Studenter og ansatte går til stemmeurnene den 9. mai.
Studenter og ansatte går til stemmeurnene den 9. mai.

Utfordrerne til dekanvalget presenterer sin visjon for den nye perioden. Hvem skal du stemme på den 9. mai?

Tekst av:
Bente Wold, professor ved HEMIL-senteret og dekankandidat


Gro Mjeldheim Sandal, professor ved Institutt for samfunnspsykologi og prodekankandidat


Helge Molde, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi og kandidat til visedekan for utdanning


Per-Einar Binder, professor ved Institutt for klinisk psykologi og kandidat til visedekan for psykologutdanning

Studenters stemme skal bli hørt i demokratiske prosesser på alle nivå
Psykologisk fakultet forvalter viktige, samfunnsrelevante, utviklende og engasjerende fag som er førstevalget for mange studenter.  Vi er et utadrettet fakultet som samarbeider med offentlige og private  virksomheter, og frivillige organisasjoner om både praksisplasser, kunnskapsutvikling og forskning. For å lykkes med våre oppgaver, vil vi som dekanat arbeide for å videreutvikle og styrke ansattes og studenters opplevelse av fellesskap og tilhørighet ved fakultetet. Studenters involvering er svært vesentlig på alle nivå av organisasjonen. Vi vil arbeide for økt medvirkning og innflytelse, og ta initiativ til bedre samarbeid for å heve kvaliteten på våre utdanningsprogrammer. Psykologisk fakultet trenger fornying. Vi trenger en ledelse basert på demokrati, fellesskap, åpenhet og rom for meningsutveksling. Studenter skal kjenne seg trygge på å kunne ytre sine meninger, komme med kritiske synspunkt og oppleve å bli hørt og tatt på alvor.

Bente Wold & co utfordrer sittende dekanat. Foto: Privat.
Bente Wold & co utfordrer sittende dekanat. Foto: Privat.

Større rom for involvering og medbestemmelse
Vi er et fakultet med nysgjerrige og engasjerte studenter. Dette merker vi som undervisere. Det blir også tydelig gjennom all studentaktiv forskning. Og det kommer til uttrykk ved at studenter skriver, ytrer seg offentlig og er aktive i organisasjonsarbeid. På psykologisk fakultet møtes mennesker med ambisjoner om på ulike vis å skape et bedre liv og livsvilkår for mennesker rundt seg. Vi får tilbakemelding om at mange opplever en rik og meningsfull studiehverdag på psykologisk fakultet. Vi får også tilbakemelding om at det er et klart bedringspotensial.

Som dekanat  vil vi tilrettelegge for at studentenes tilbakemeldinger skal få konkrete konsekvenser, og gi forbedringer av studieprogrammene. Vi ser av NOKUTs studentbarometer at alt slett ikke står bra til. Kritikk og tilbakemeldinger som studenter har ytret gjennom flere år er i liten grad  blitt fanget opp, og har ikke har gitt seg utslag i nødvendige forbedringer. Her er mye å gripe tak i.

Vi vil styrke studentenes mulighet for involvering og medbestemmelse i avgjørelser som har med både organisering og innhold i studieprogrammene å gjøre. Og vi vil arbeide for en lederstil grunnleggende basert på gjensidig tillit, hvor vi som ledelse lytter til motargumenter når avgjørelser skal tas. Dette gjelder ikke bare avgjørelsene om de store og prinsipielle spørsmålene, men også om detaljene i studiehverdagen.  Vi vet at forutsigbarhet og mest mulig konkret informasjon om kurs, forelesninger og eksamener skaper trygghet, og frigjør oppmerksomhet til å konsentrere seg om faget.

Mer meningsfulle og utviklende undervisningsformer
Et studium ved Psykologisk fakultet skal være en tid for vekst, både personlig, sosialt og faglig. Vi skal sammen med studentene være nær pulsen av det som skjer rundt oss og forholde oss til nye utfordringer, vi skal ta del i samfunnet, og vi skal la samfunnet ta del i oss. For å få dette til, trenger vi å øke mangfoldet av undervisningsformer og vurderingsformer. Det er en stor jobb som ligger foran oss når det gjelder digitalisering. Men digitalisering er kun et av flere middel til et mål – å legge til rette for aktive, kreative og nysgjerrighetsdrevne måter å lære på.

Vi hører at mange studenter opplever for stor distanse til undervisere, og at det er lagt for liten vekt på konkrete tilbakemeldinger på både skriftlige arbeid og i trening på ferdigheter. Utdanningene vi forvalter forutsetter at vi i større grad retter fokus på studenten selv, og hvor han eller hun har sine styrker, forbedringspotensial og utviklingsmuligheter.

Bedre oppstart av studiene
Mange av våre studenter kommer til Bergen uten familie og kjente, og nye arbeidsmåter og krav i studiesituasjonen kan føre til at oppstarten ved Universitetet kan være svært krevende. Vi ønsker å legge til rette for et bedre mottak av nye studenter, særlig de som kommer rett fra videregående skole. Vi vil utvikle ulike tiltak som f.eks. økt bruk av faglig-sosiale arrangementer og mentor-ordninger der både fag-lærere og erfarne studenter inngår. For å få dette til, er vi avhengig av et godt og nært samarbeid mellom studenter, vitenskapelige og administrativt ansatte ved fakultetet. Sammen kan vi skape et psykologisk fakultet med høy trivsel, høy kvalitet på utdanningen og god gjennomføring av studiene.

Dette innlegget er 7 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.