Kjære bekymret student

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Jarle Eid

Dekan ved Det psykologiske fakultet, Jarle Eid, svarer på psykologstudenten Pål Halle Johnsens kritiske innlegg En psykologstudents bekymringsmelding.

Tekst: Jarle Eid

Dekan ved Det psykologiske fakultet

Kjære bekymret student, det er godt å høre at du elsker fagfeltet og utdannelsen din og at du har et sterkt ønske om at fakultetet skal utvikle seg og bli bedre. Det ønsket deler også fakultetets faglige og administrativt ansatte, stipendiater og forskere. Vi ønsker å styrke vår posisjon innen forskning, forskerutdanning, formidling, undervisning, klinikk, veiledning og evaluering. Fakultetet er en organisasjon i stadig utvikling og endring der vi jevnlig blir evaluert og kikket i kortene. Derfor leste jeg med undring ditt innlegg i Katarsis der du skriver at fakultetet bør anses som uskikket, det råtner på rot, vi er tungrodde, lite endringsvillige og gjennomsyret av ukultur. Det er overraskende sterke og generelle karakteristikker. Er virkelig alt galt på alle institutter og alle studieprogram ved fakultetet? Er vi gjennomgående dårlige på undervisning, veiledning, formidling, forskning og forskerutdanning – og er det slik at vi ikke er opptatt av studiekvalitet og studentsaker? Jeg tror ikke det.

Fakultetet har fem institutter som forvalter 15 studieprogram. Til sammen har vi nær 200 små og store undervisningsemner. Vi har ca 1600 studenter, 200 ansatte og om lag 120 kandidater i forskerutdanningen. Vi har kvalitetssikret et stort korps av eksterne og interne sensorer som hvert år leser og sensurer ca 4500 – firetusen fem hundre (!) eksamensbesvarelser. Slik jeg leser innlegget og de eksempler og illustrasjoner du bruker så er bekymringen din i særlig grad rettet mot Profesjonsstudiet i psykologi. Profesjonsstudiet er ett av våre 15 studieprogram og dette programmet vil om ett års tid ha implementert en helt ny studieplan, et arbeid som iblant har vært krevende for både lærere, studenter og administrasjon.

Hvordan følger fakultetet opp studenter og studiesaker?

Fakultetets samfunnsoppdrag er mangesidig. I tillegg til utdanning skal vi også ivareta forskning, formidling og forskerutdanning. Vi har mer enn 20 forskningsgrupper – flere av dem er blant de ledende på sine felt. Våre forskere er flinke formidlere og er gjennomgående blant de mest produktive ved UiB. Hvert år disputerer om lag 20 ph.d kandidater ved fakultetet. Våre undervisere er også forskere, klinikere og formidlere. Noen ganger kan andre pålagte oppgaver komme i konflikt med undervisning. Ja – det kan også hende at planlagt undervisning må flyttes eller tas igjen senere.

Ved fakultetet er det dekan/visedekan og fakultetsdirektør/studiesjef som har overordnet ansvar for utdanning og studiesaker. Fakultetsledelsen har fast frokostmøte med de studenttillitsvalgte hver måned. Dekan/visedekan møter studentutvalgsleder jevnlig. Studentene har tre representanter i fakultetsstyret og er representert i Kvalitetsutvalget for undervisning (KUE).

I det daglige arbeidet følger studieseksjonens administrativt ansatte opp en rekke små og store oppgaver, ofte i form av søknader og henvendelser fra enkeltstudenter. Informasjonssenteret er åpent daglig og gir individuell veiledning på telefon, e-post eller samtaletid ved personlig fremmøte. Studieseksjonen håndterer også eksamen og opptak til studier. Det blir lagt ned mye arbeid i individuell oppfølging av studiesaker.

Fakultetsledelse og ansatte ved studieseksjonen samarbeider godt med studenttillitsvalgte om en rekke konkrete saker for å styrke studiekvalitet og læringsmiljø. Ombyggingen i C-12 er et eksempel på dette. Det er stort engasjement og høyt aktivitetsnivå fra en rekke ulike studentgrupper ved fakultetet. Det fikk vi ikke minst fikk se gjennom «PsychAid»-aksjonen for Unicef den siste uken. Fakultetet støtter studentutvalgets arbeid både økonomisk og i konkrete saker. Dette kommer vi til å fortsette med.

Profesjonsstudiet i psykologi griper over tre institutter. Ved alle instituttene skal det være studentrepresentanter i instituttråd og undervisningsutvalg. Studieprogram og emner evalueres jevnlig både av studenter og fagmiljø og av ekstern programsensor. Hvert enkelt emnene på Profesjonsprogrammet blir ivaretatt av en emne ansvarlig og ved hvert institutt er det en program ansvarlig som jevnlig har planleggingsmøter med forelesere og deltar i instituttets undervisningsutvalg. Instituttleder er personalleder og ansvarlig for instituttets samlede virksomhet. Dette innebærer blant annet å følge opp løpende aktiviteter innen undervisning og forskning. Hvis noe ikke fungerer er det flere å gå til og flere som kan følge opp.

Profesjonsstudiet og elefanten i rommet

Slik jeg leser bekymringsmeldingen handler den hovedsakelig om at i løpet av semesteret kan oppstå endringer i den oppsatte undervisningsplanen for profesjonsstudiet i psykologi.

Profesjonsstudiet i psykologi er et campusbasert heltidsstudium som stiller strenge krav til fremmøte og gjennomføring av såkalte obligatoriske arbeidskrav. Dette skyldes at studiet ikke bare fører frem til graden cand. psychol, men også skal innfri samfunnets krav om autoriserte psykologer i Norge.

Obligatoriske arbeidskrav fremgår av studieplanen for det enkelte emne. I eksempelet ditt viser du til emnet PROPSY 308. Innholdet i kursene blir normalt gjennomgått av emneansvarlig ved undervisningsstart og informasjon ligger i dette tilfellet åpent på nettet http://www.uib.no/emne/PROPSY308. Det kan godt tenkes at obligatoriske arbeidskrav i tillegg også kan markeres i timeplanen på MiSide, det er et konkret tiltak vi vil ta med oss videre.

Det er riktig at den oppsatte undervisningsplanen i noen tilfeller kan bli endret i løpet av semesteret. Det er ikke ideelt. Vi tilstreber å unngå at det skjer, men det har skjedd og vil nok også kunne skje igjen. En oppsatt foreleser kan bli syk eller av andre grunner bli forhindret fra å gjennomføre oppsatt undervisning. Hvis det er en planlagt endring forsøker vi så langt det er mulig å legge opp til at forelesere bytter innbyrdes eller at en annen kollega overtar den oppsatte forelesningen. Siden timeplanen legges tidlig kan det også hende at en forelesning må flyttes eller avlyses dersom en foreleser for eksempel skal presentere forskningsresultat på en konferanse eller har blitt pålagt ansvar for en disputas. Dette er det ofte umulig å forutse så lang tid i forveien. I slike tilfeller så skal det bli gitt melding til studentene i god tid om mulig.

Det blir fra tid til annen påpekt at «elefanten i rommet» synes å være at enkelte studenter ikke er forberedt på at Profesjonsstudiet er et fulltids studium, men kalkulerer med at det skal være mulig å kombinere studier og arbeid på dagtid gjennom semesteret. Hvis en obligatorisk aktivitet må flyttes fra den ene dagen til den neste oppstår det problemer i forhold til arbeidsgiver utenfor UiB. Studenter har krav på forutsigbarhet og studier vil ofte måtte kombineres med jobb eller familie forpliktelser. Her tror jeg vi bør få frem mer kunnskap om hvilke arbeidsforpliktelser studentene har på dagtid i semesterperioden. Vi bør trolig sette dette på dagsorden.

Profesjonsstudiet er lagt opp med klinikk, praksisperioder, obligatoriske kurs/ øvelser og innleveringer. Etter endt studium skal en kunne gå ut i jobb med autorisasjon som psykolog. Det er kombinasjonen av teori og obligatoriske praksisperioder gjennom til sammen seks år som gjør dette mulig i motsetning til de utenlandske utdanningsløpene som ikke har praksis som del av studiet.

Hva gjør fakultetet og hva kan dere forvente?

Vi ønsker konkrete, tydelige og konstruktive tilbakemeldinger på hvilke forhold som kan forbedres. Her er noen eksempler på områder vi arbeider med i forhold til undervisningsprogrammene:

  • For å sikre god oversikt ønsker vi i større grad å benytte egne ansatte og å redusere antall innleide timelærere til oppsatt undervisning.
  • Det kan bli aktuelt å legge inn definerte tidsperioder i undervisningsplanen slik at eventuelle avlyste/utsatte forelesninger kan gjennomføres i disse periodene.
  • Vi vil fortsette å registrere avvik og informere studenter og instituttledere om eventuelle endringer i oppsatt undervisning. Endringer skal ikke skje uten at det er helt nødvendig.
  • Det er klar målsetting at konsekvensene av endinger i oppsatt undervisning skal bli minst mulig for studentene.
  • Vi skal videreføre ambisjonen om at sensurvedtak skal foreligge innen 3 uker og at eventuelle forsinkelser skal varsles.
  • Studenter som ber om begrunnelse på karakter skal fortsatt kunne få dette av eksterne eller intern sensor i løpet av om lag to uker. Det er opp til sensor om begrunnelser skal gis muntlig eller skriftlig.
  • Instituttene kommer i tiden fremover til å etablere uformelle møteplasser i form av studentlunsj eller tilsvarende slik at studiesaker og spørsmål kan tas opp direkte med de tillitsvalgte på programmet.
  • Vi skal fortsette med månedlige studentfrokoster og vil følge opp de møtene vi har med studentutvalget om studiekvalitet og etablering av nye studentarbeidsplasser i C-12.

Jeg er ganske sikker på at vi kan bli bedre på flere områder og utvikle fag og forskning. Det er blitt sagt at det bare én ting som er verre enn forandring og det er status quo. Jeg opplever nok ikke at fakultetet råtner på rot eller at det er en ukultur der blant ansatte og studenter. Tvert om så opplever jeg at stort engasjement, faglig stolthet og at både ansatte og studenter har samme mål om å arbeide for et stadig bedre Profesjonsstudium og psykologutdanning ved Universitetet i Bergen.

Med vennlig hilsen,

Jarle Eid
Dekan

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.