Hva fører til selvmord når livet allerede går mot slutten?

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Bilde: Pixabay

Sublimertredaktør

Livet går mot slutten. Ledd og knoker verker, kroppen er langt fra hva den engang var. Ensomhet og sorg, over tapt partner, tapte venner, tapte muligheter, preger hverdagen. Selvmord blant eldre er et større problem enn man skulle trodd. Kan det tenkes vi har sviktet den eldre garde i hjelp mot suicidale tanker?

I USA i 2017 var gruppen folk over 85 år den med nest høyest selvmordsrate på 20.1 av 100 000 individer, kun forbigått av gruppen 45-54 år med en rate på 20.2 (1)Centers for Disease Control and Prevention. (2019, Januar 18). Fatal Injury Reports, National, Regional and State, 1981 – 2017. Hentet Mai 29, 2019 fra WISQARS: https://webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/mortrate.html. Her kan man også se at yngre grupper hadde betydelig lavere rater enn eldre, for eksempel de mellom 15-24 år med en rate på 14.46 av 100 000. I Norge har det vært 287 dødsfall blant eldre over 65 mellom 1992 og 2000 som ble klassifisert som selvmord etter obduksjon (2)Kjølseth, I., Ekeberg, Ø., & Teige, B. (2002, Juni 10). Selvmord blant eldre i Norge. Tidsskriftet Den Norske Legeforening(15), ss. 1457-61.. I tillegg kan det tenkes å være store mørketall ettersom ikke alle dødsfall oppfølges med obduksjon. Men hvorfor er det slik at i selvmordshyppigheten blant eldre er høyere enn blant yngre når eldre allerede er på vei mot en naturlig slutt på livet?

Kanskje kan det tenkes at de eldre vil ta knekken på livet på en verdig måte før det tar knekken på dem. Eldre har større sjanse for å pådra seg lidelser som Alzheimers og Parkinsons og lignende lidelser som fører til en gradvis stigende funksjonssvikt, før lidelsene, eller komplikasjoner, til slutt tar livet av dem (3)Engedal, K. (2018, Mars 12). alderdomssykdommer. Hentet Mai 26, 2019 fra Store medisinske leksikon: https://sml.snl.no/alderdomssykdommer. I motsetning til hva en skulle trodd, er det uvanlig med terminale sykdommer blant eldre som begår selvmord. Her kan det selvfølgelig tenkes det er mørketall (4)Kjølseth, I., Ekeberg, Ø., & Teige, B. (2002, Juni 10). Selvmord blant eldre i Norge. Tidsskriftet Den Norske Legeforening(15), ss. 1457-61.. Men hvis det ikke er dødelige sykdommer som er årsaken, hva da? Det er vist at somatiske plager også kan være en risikofaktor blant eldre menn. I tillegg er det funnet at eldre oftere bruker mer sikre og veloverveide selvmordsmetoder enn yngre gjør (5)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10.; de ser kanskje på selvmordet mer som en endelig slutt på fysisk og psykisk smerte enn som et rop om hjelp.

Alle disse faktorene kan spille inn, men en sentral faktor fra et psykologisk ståsted er ensomhet. I en studie gjort på Ullevål sykehus med eldre pasienter som hadde forgiftet seg selv, viste det seg at ensomhet og isolasjon var den vanligste årsaken som ble gitt som forklaring (6)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10.. Jo eldre man er, jo større sjanse er det for at familiemedlemmer, partner og deler av det sosiale nettverket faller bort. Det er også større sjanse for fysiske lidelser som kan gjøre det vanskelig å komme seg ut av huset og på besøk til venner og kjære. I tillegg er det funnet at en del eldre føler seg som en byrde for egen familie når de søker kontakt (7)Ekeberg, Q.& Aargaard, I. (1991). Selvmord og selvmordsforsøk blant eldre. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 111, 562-564.. Et liv i ensomhet hvor følelser av tap og en opplevelse av å være en belastning på andre kan fort føre til depresjon, og selvmord kan nok sees på som en lett vei ut av et liv som ses på som meningsløst.

Hva er det man kan gjøre for å hjelpe de eldre før det går galt?

Flere studier har vist at rundt 70% av eldre som begår selvmord, har besøkt en lege i løpet av måneden før de tok livet sitt (8)Retterstøl, N. (1998). Selvmord hos eldre. Suicidologi, 1, 1998.. Eldre går ofte til fastlegen med både somatiske òg psykiske problemer, men her opplever de oftere å få resepter på psykofarmaka enn henvisning til psykolog (9)Brunvold, A. R., & Lunde, L.-H. (2014, Februar 5). Eldre i psykoterapi: en undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers holdninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(2), ss. 113-118.. Det legges ofte mest vekt på de fysiske lidelsene (10)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10.. Det er viktig at fastlegen legger merke til de tegnene eldre viser for depresjon, ensomhet og isolasjon og hjelper dem med dette. Her kan det være særlig viktig å følge med på de eldre som er spesielt utsatt for økt selvmordsrisiko, for eksempel de som nettopp har mistet ektefellen sin eller har opplevd store tap innen egen helse (11)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10..

Sosiale tilbud for eldre, som eldresentre og senioruniversiteter, kan lette på ensomheten og være en god plattform for å informere eldre om tilbud som psykoterapi og lignende om de skulle trenge det. Noe evidens tyder på at mange eldre opplever god effekt av terapi for deres psykiske lidelser (12)Brunvold, A. R., & Lunde, L.-H. (2014, Februar 5). Eldre i psykoterapi: en undersøkelse av fastlegers henvisningsrutiner og privatpraktiserende psykologers holdninger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51(2), ss. 113-118.. Sykehjem vil ofte kunne hjelpe eldre med sine sosiale behov, både gjennom kontakt med pleiere og kontakt med de andre de bor med. I tillegg vil man her lettere kunne legge merke til varseltegn for suicidalitet eller depresjon samtidig som det at å konstant være under en form for tilsyn vil gjøre det vanskeligere å ta sitt eget liv.

Innen alle disse greinene kan man konstatere at det vil være et sjakktrekk å inkludere psykologers hjelp. Utdanningen til de som kommer i kontakt med eldre i arbeidet sitt og jobber mot å hjelpe dem, bør inkludere fokus på psykiske plager som depresjon, isolasjon og ensomhet (13)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10.. I tillegg kan det være lurt å kreve flere obduksjoner av eldre. Statistisk Sentralbyrå har registrert 516 selvmord hos eldre over 65 år fra 1992-98  hvor kun 238 av disse ble undersøkt med obduksjoner (14)Kjølseth, I., Ekeberg, Ø., & Teige, B. (2002, Juni 10). Selvmord blant eldre i Norge. Tidsskriftet Den Norske Legeforening(15), ss. 1457-61.. Dette er kun 46% av alle tilfellene. Om flere obduksjoner hadde blitt gjort, kunne en fått mer informasjon om årsaker til selvmord og hvordan man bedre kan hjelpe de som har selvmordstanker.

Til tross for at selvmord blant eldre er et reelt problem er det viktig å påpeke at Norge har relativt lave selvmordstall for eldre i forhold til andre europeiske land. Blant 100 000 eldre pr år registrerer Ungarn 186,2 selvmord, Finland 71,5, Sverige 47,9, mens Norge kun registrerer 28,9 (15)Thorsen, K. (2005). Ensomhet blant eldre, selvmordsrisiko og utfordringer. Suicidologi, 10(1), ss. 4-10.. Norge har også opplevd en nedgang i selvmordshyppighet blant eldre de siste årene (16)Retterstøl, N. (1998). Selvmord hos eldre. Suicidologi, 1, 1998.. Allikevel vil det innen dette feltet alltid være rom for forbedring. Man vil aldri at noen skal se på livet sitt som så lite verdt at å ta det virker som eneste utvei; ett selvmord vil alltid være et selvmord for mye.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]