Derfor ønsker ledelsen å flytte store deler av fakultetet

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Foto: UiB
Foto: Paul-Erik Rosenbaum. Opphavsrett: UiB
Tekst av: Dekan Jarle Eid, prodekan Inger Hilde Nordhus og visedekan Kariane Westrheim, Det psykologiske fakultet

Universitetsstyret gikk allerede i 2014 inn for at UiB skulle identifisere potensielle «kunnskapsklynger» som kunne fungere som attraktive faglige rammer for forskningsgrupper og utdanningsprogram. Diskusjonen rundt ulike klyngesatsninger var også en viktig del av UiB sitt arbeid med å utvikle ny strategi for perioden 2016-2022. I perioden 2014 til 2015 ble ny strategi og klyngesatsninger diskutert blant ansatte og studenter, og for vårt fakultet sin del ble det tidlig klart at en fremtidig «Helseklynge» ville være den mest aktuelle klyngesatsningen for vårt fakultet, selv om den ikke ville kunne romme alle våre behov.

Les: Frykter for fremtiden til fakultetet

Når vårt fakultetsstyre i mars 2016 blir forelagt en sak som oppsummerer og anbefaler at fakultetet bør delta aktivt i den videre utviklingen av HCÅ, så er det en viktig beslutning som sikrer at fakultetet fortsatt er med i HCÅ diskusjonene og har innflytelse på veivalg og prioriteringer fremover. Kunnskapsdepartementet og politisk nivå gir også UiB tydelige indikasjoner på at en satsning på en helseklynge med fokus på primærhelse, forebygging og folkehelse vil være viktig i en nasjonal sammenheng. Universitetsstyret går derfor i juni 2016 inn for at HCÅ skal være et prioritert prosjekt ved UiB, og gir sin tilslutning til de planer og målsettinger UiB har for det videre arbeidet med HCÅ der UiB innleder et tettere samarbeid med Bergen kommune, Høgskolen i Bergen, Uni Research og Folkehelseinstituttet m.fl..

Internt ved fakultetet har det jevnlig blitt informert om arbeidet med strategiplan og klyngesatsninger, det er også blitt jevnlig diskutert. Planene om en helseklynge har blitt diskutert jevnlig i fakultetets utvidede ledergruppe inkl. instituttledere og gjennom orienteringer til fakultetsstyret og student tillitsvalgte – samt Informasjon og Drøftingsutvalget (IDU). Vi har lagt vekt på en åpen prosess med mulighet for involvering og deltakelse fra alle instituttmiljøene ved fakultetet. På fakultetets strategiseminar deltok over 30 studenter og ansatte fra instituttene, FFU, KUE og Fakultetsstyret og en rekke ulike fagstrategiske saker ble diskutert, deriblant HCÅ. Det var en åpen og engasjert diskusjon omkring fakultetets planer og prioriteringer i kommende strategiperiode, der bla. studentene viste aktivt engasjement. Når det gjelder HCÅ er  det lagt ut info på fakultetets webside  der bl a orienteringssaken fra fakultetsstyret nå i september gir en oppsummering av prosessen og en oversikt over saksgang, møter og drøftinger:  http://www.uib.no/psyfa/101084/helsecampus-%c3%a5rstadvollen-hc%c3%a5

Det er ingen tvil om at fakultetets arealer både i C-13, C-12 og i BB-bygget begynner å bli svært knappe, og at behovene for vedlikehold og fornyelse de neste 20-30 årene vil bli store. Fakultetet har svært etterspurte og relevante studieprogram der en i årene fremover planlegger med en vekst på inntil 400 nye studieplasser. HCÅ vil både gi fakultetet mer areal til studenter og ansatte i tillegg til at et salg av C-13 vil gjøre det mulig å fornye arealene i C-12. HCÅ er imidlertid langt mer enn bare nye bygg, klinikker og studentarealer. HCÅ vil gi helt nye muligheter til at studenter møtes på tvers av utdanninger og at en kan samarbeide om praksis, forskning, innovasjon og utdanning på tvers av studieprogram – der dette er hensiktsmessig. Regjeringens forslag om lovfesting av psykologer i primærhelsetjenestene fra 2020 innebærer en stor nasjonal reform på linje med det som skjedde da psykologene fikk utvidet ansvar og roller i spesialisthelsetjenestene. Det er skrevet mye om de faglige aspektene av den reformen som nå gjennomføres, og psykologforeningen har gjennom sitt arbeid med lavterskeltilbud i kommunene fått gjennomslag for viktige prinsipper som kommer til å definere yrkesroller og skape forventninger til psykologenes yrkesutøvelse i mange år fremover.

Diskusjonene i fakultetets ledergruppe og i fakultetsstyret har nok i stor grad konkludert med at fakultetet på lang sikt vil være best tjent med å innta en aktiv rolle i utviklingen av HCÅ. Fakultetsstyret vil senere i høst få mulighet til å diskutere grunnmiljøenes deltakelse i HCÅ og de planene som nå etter hvert konkretiseres når arkitekter og brukergruppe møtes for å diskutere utforming av bygg, klinikker, studentarealer og arbeidsplasser. Fakultetet har gjennom vel 35 år vokst og utviklet seg til et fakultet med en rekke sterke forskningsmiljø og attraktive utdanninger. Vi står foran en periode med fortsatt vekst og stor interesse for alle våre fagområder og utdanninger. Den nylig gjennomførte kandidatundersøkelsen ved UiB viser at våre kandidater er etterspurte på et krevende arbeidsmarkedet. En forskningsbasert og praksisnær utdanning som utdanner kandidater med relevant kompetanse vil være viktig både for ansatte og studenter.  Etter at HCÅ står ferdig i 2020 viser foreløpige beregninger at fakultetet fortsatt ha om lag 70% av studieplassene i sentrum og om lag 30% på HCÅ og i BB-bygget. Vi skal fortsatt ha sterke forsknings- og attraktive utdanningsprogram, – og vi skal fortsatt være et eget fakultet med engasjerte ansatte og studenter – og der alle kommer til orde!

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.