Har EGO vært for ego?

Dette innlegget er 10 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

10822622_10154906278295714_1016481185_n

Representanter fra EGO, sosialkomiteen ved Det psykologiske fakultet, vil vise at de tar studentenes trivsel på alvor, og hevder at de skal bli tydeligere i formidlingen av at arrangementene er åpne for alle.

Tekst av: Ida Maria Henriksen Borgen (leder for EGO) og  Silje Schevig (PR-ansvarlig for EGO)

Katarsis skrev 06.11.14 om en spørreundersøkelse, foretatt av studentadministrativ avdeling ved Universitetet i Bergen, som viste at studentene ved psykologisk fakultet trives dårligere på universitetet enn studenter fra andre fakultet. Undersøkelsen viste også relativt store forskjeller i trivsel mellom studieløpene på fakultetet og at bachelorstudentene og årsstudium i psykologi trakk snittet ned mens profesjonsstudentene trives relativt godt. Vi i EGO tar dette på alvor.

EGO er en sosialkomité ved psykologisk fakultet som i sin tid ble etablert av profesjonsstudenter for å danne et bedre samhold mellom de ulike studentkullene på profesjonsstudiet i psykologi. Etter hvert ble også bachelorgradene og mastergradene involvert, men årsstudiumsstudentene ble, inntil nylig, bare invitert til de største arrangementene. Selv har vi vært med i EGO siden vi påbegynte profesjonsstudiet, og ble i år henholdsvis PR-ansvarlig og leder for komitéen. Vi stiller oss spørsmålet: Kan Ego sin tidligere ekskludering være medvirkende årsak til at psykologisk fakultet kom dårlig ut i undersøkelsen? Det er nærliggende å anta at den lave trivselen blant årsstudiumstudentene og bachelorstudentene kommer av en manglende følelse av tilhørighet og fellesskap.

Representanter fra psykologisk studentutvalg (PSU) foreslår eksempelvis at den lave trivselen blant fakultetets studenter kan komme som følge av en studiehverdag som gjør at studentene ikke føler seg hjemme. Vi tror det ligger noe i det. Vi husker selv hvordan det var å gå på årsstudium og opplevelsen av at det ikke var plass til oss på fakultetet. Både lesesalene, forelesningssalene og informasjonssenteret ligger i andre bygg. Videre er det store kull som kan gjøre det vanskelig for studenter å finne seg til rette og bli kjent med andre. Nå som vi har fått midler til ombygging av fakultetet, satser vi på at det i fremtiden vil bli gode leseplasser til alle i fakultetsbygget. Men vil dette i seg selv bedre trivselen i tilstrekkelig grad, eller er det også andre grep som må tas?

En annen mulig forklaring kan være at mange tar årsstudiumsfagene som del av en grad på et annet fakultet og dermed ikke søker tilhørighet til vårt fakultet. Mye tyder også på at årsstudium er et attraktivt studie for de som vil reise eller jobbe mye i løpet av semesteret da ingenting, bortsett fra eksamen, er obligatorisk. Dette kan føre til at inndelingen av faddergrupper for alle studentene oppmeldt til årsstudium etterlater noen grupper hvor svært få stiller opp, slik at en fra starten ikke får et sosialt møte med fakultetet. Fra egne erfaringer spiller nettopp faddergruppen en viktig rolle for integreringen. Kjente ansikter og en gjeng å gå på fakultetsarrangementer sammen med er en nødvendig forutsetning for å føle seg hjemme blant en så stor mengde studenter. Så hva kan Ego gjøre for at studentene fra starten av skal kunne få et sosialt møte med fakultetet, til tross for disse utfordringene?

Det var i utgangspunktet PSU som gjorde oss oppmerksomme på den lave trivselen blant studentene ved psykologisk fakultet og foreslo at EGO i enda større grad burde inkludere bachelorgradene og årsstudium på fakultetet for å øke trivselen. De siste årene har imidlertid Ego sine arrangementer vært for både årsstudium, bachelorgradene og mastergradene. Vi arrangerer blant annet quiz, idrettsturneringer, sosiale turer og fester. Likevel har vi fått tilbakemeldinger om at ikke alle har fått med seg at arrangementene er for hele fakultet, men har antatt at det har vært kun for profesjon. Det er jo vår oppgave som leder og PR-ansvarlig for EGO å sørge for at denne informasjonen når ut. Så hva kan vi gjøre for å formidle dette bedre?

Vi diskuterte problemet internt i EGO og kom frem til at vi måtte vise tydeligere at alle studentene ved fakultetet er velkomne til alle arrangementene. Nå, det siste året, har vi derfor informert eksplisitt om at arrangementene våre er for alle studenter ved fakultetet, slik at ingen skal være i tvil. I tillegg til plakater og informasjon via Facebook så blir nå hele fakultetet invitert pr. mail til arrangementene for å sikre oss at informasjonen når ut til alle. Nå har PSU også en egen nettside hvor EGO legger ut informasjon om kommende arrangementer: www.psu.no. En nyhet dette semesteret er at vi arrangerer en egen eksamensfest for førsteårsstudentene, som hele fakultetet selvfølgelig er velkomne til å delta på.

Vi håper dette kan bidra til at flere trives og føler seg hjemme på psykologisk fakultet. Vi oppfordrer alle fakultetets studenter til å melde seg inn i vår facebookside, ”EGO – Sosialkomitéen ved Psykologisk Fakultet, UiB”, samt sjekke studentmail regelmessig for å få med seg hvilke arrangementer vi har planlagt fremover. Vi i EGO lover å fortsette å gjøre vårt beste for at alle som studerer ved psykologisk fakultet skal føle seg inkludert i et sosialt fellesskap hvor en kan bygge relasjoner på tvers av ulike studieretninger.

Dette innlegget er 10 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.