Frykter for fremtiden til fakultetet

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

 

helge-holgersen-fak
Helge Holgersen frykter at fakultetet vil avvikles på sikt som et resultat av flyttingen til Helsecampus. Foto: Fredrik Lian/UiB

Førsteamanuensis og tillitsvalgt ved forskerforbundet anklager ledelsen ved Det psykologiske fakultet for uredelig debattkultur og pressing av faglig ansatte. Nå frykter han at fakultetet kan avvikles.

Tidligere i år vedtok Universitetsstyret å gå inn for å opprette Helsecampus på Årsstadvollen (HCÅ), som i følge universitetets ambisjoner skal utgjøre intet mindre enn et «internasjonalt kraftsentrum, som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger for hele mennesket». Denne «helseklyngen» vil innebære en samlokalisering med deler av blant annet Det psykologiske fakultet, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet.

Fakultetsledelsen arbeider nå for å flytte Institutt for klinisk psykologi (IKP) inn i helseklyngen på Årstadvollen. Helge Holgersen, tillitsvalgt i forskerforbundet og førsteamanuensis ved IKP er på sin side svært kritisk til denne flyttingen, og mener prosessen har vært preget av sterke føringer og en dårlig debattkultur.

Opplever å bli «presset» til å si ja

Helsecampus årstadvollen
Slik vil helseklyngen på Årstadvollen trolig komme til å se ut. Foto: b+b arkitekter

– Prosjektet ble først introdusert for ansatte ved instituttet midt i forrige semester. Saken ble introdusert for oss som noe som kunne velges, mens det relativt raskt fremkom at det ikke betydde at vi kunne si nei. Det store flertall [av faglig ansatte, red.anm.] er ganske så oppgitt, da de opplever at ting har vært bestemt på forhånd. Plusser og minuser ved det å flytte har ikke vært tilstrekkelig belyst av ledelsen, slik at vi har kunnet foreta et informert valg, sier han.

Dekan ved Det psykologiske fakultet, Jarle Eid, mener derimot at beslutningen gjort på en redelig måte:

– Beslutningen om helsecampus er forankret i universitetsstyret og i vårt tilfelle fakultetsstyret. Ansatte og studentenes stemmer er alltid viktig, der er også representanter for disse gruppene som sitter i våre styringsorganer, sier han.

Kritisk til debattkulturen

Holgersen kritiserer fakultetet for å ha en debattkultur hvor det ikke verdsettes å være frittalende. I tillegg reagerer han strekt på at det nylig ble avholdt et strategiseminar med

Jarle Eid, dekan
Jarle Eid, kjenner seg ikke igjen i påstandene om dårlig debattkultur

paneldebatt om fordelene ved helsecampus, hvor alle de inviterte deltakerne ifølge ham var for prosjektet.

– Det er her viktig ikke å trekke på smilebåndet og tenke over hvor en ellers ser slike prosesser. Saken er for alvorlig til det, sier han.

Eid forteller til Katarsis at alle som stod på gjestelisten ble invitert uavhengig av deres syn på flyttingen til HCÅ.

– Deltakerne på seminaret var engasjerte og hadde både konstruktive og kritiske innspill som er vedifulle å ta med i den videre prosessen rundt HCÅ.

– Og hva med debattkulturen?

– Vi kjenner oss ikke helt igjen i påstanden om at fakultetet har en debattkultur som ikke verdsetter fri tale. Tvert imot har alle våre instituttledere blitt oppfordret til å ta med seg diskusjonene i sine fagmiljø. Fakultetet har jevnlig møter med de tillitsvalgte og verneombud i aktuelle saker, og vi tar med Holgersens engasjement i IDU (informasjons og drøftningsutvalget) og i andre fora der HCÅ har blitt diskutert, forteller Eid.

Viktig for studenter og ansatte

Jarle Eid mener ønsket om å flytte IKP til HCÅ er begrunnet i behovet for kompetanse og forskning, noe han mener det ikke er mulig å få til med de begrensede fasilitetene i Christies gate 12.

– Faslitetene på HCÅ vil være nye og kunne ta i bruk det siste innen teknologi og lab. Faglig vil studenter og ansatte profitere på tverrfaglighet, samarbeid om undervisning og forskning på en måte som ikke lar seg gjøre i dag, sier Eid.

Men Holgersen mener dette ikke holder som gode nok argumenter for flytting av instituttet, og er redd flyttingen vil få flere konsekvenser, også for studentene. Blant annet vil det medføre at studenter må finne seg i å flytte seg mellom sentrum, Årstadvollen og BB-bygget på Haukeland, samt at de trolig vil miste kontorene sine, sier han.

– Jeg noterer meg at det jevnt over snakkes i et abstrakt språk om «muligheter og innovasjoner», uten at det nevnes hvordan institutt for klinisk psykologi skal være tjent med dette. Det oppstår ikke magiske ting kun ved en samlokalisering. Her svikter dekanatet etter mitt syn fullstendig i å belyse saken fra ulike sider.

 Holgersen mener at det er mer rimelig at administrasjonen kan flytte til HCÅ for å utgjøre bindeleddet mellom HCÅ og de psykologiske miljøene.

– Jeg har alltid ment at de som arbeider med undervisning med fordel kan plasseres på instituttene og slik være nærmere studentenes hverdag, sier Holgersen.

Frykter at fakultetet avvikles

Holgeresen forteller at han frykter at flyttingen vil føre til store konsekvenser for de faglige miljøene og fakultetet som helhet. Her får han støtte fra instituttleder ved IKP, Per Einar Binder, som i et nylig intervju med universitetsavisen På Høyden uttalte seg slik om HCÅ:

– Det viktigste punktet på minussiden er at vi i dag er lokalisert sammen med vår viktigste samarbeidspartner: Institutt for samfunnspsykologi. Den nærheten vil vi miste om vi flytter til Årstadvollen. Vi savner også flesteparten av de biologiske psykologene i den nye klyngen.

Holgersen frykter at en slik oppdeling vil kunne føre til en avvikling av fakultetet på sikt.

Avvikling, det var da veldig dramatisk?

– Dersom det skulle bli nedskjæringer, slik vi ser i København, er klart at det er mye å spare ved å legge deler av fakultetet til andre fakulteter. Det er naivt og vitner om manglende politisk forståelse, eller eventuelt skjulte agendaer å ikke tenke slik. Av og til har de paranoide rett vet du, sier han.

Eid forteller på sin side at Det psykologiske fakultet har vært et fakultet i 35 år, og at fakultetet har tilholdt i ulike bygg og lokaliteter flere ganger gjennom årene. Han frykter ikke avvikling:

– Tvert om ser vi at fakultetet står sterkt og er i fin vekst. Vi har gode forutsetninger for å styrke fagmiljøene og utdanningen i tiden fremover, sier Eid.

Går imot flytting

Holgersen forteller at møtene innad i IKP angående flyttingen har vært konstruktive, hvor både plusser og minuser har blitt lagt fram.

– Det synes jeg fakultetet burde koste på seg også, og jeg håper at fakultetetsstyret er i stand til å ha en diskusjon om saken og at denne saken ikke bare skal «gjennom fakultetsstyret» som det ofte sies muntlig, sier han.

I dag skal saken opp i instituttrådet, hvor IKP skal beslutte om de ønsker å gi sin stemme til flyttingen til HCÅ eller ikke, noe Holgersen tror vil resultere i et klart nei.

– Nå gjenstår det bare å se om fakultetsstyret kommer til å gå inn for å flytte et miljø mot vår vilje, avslutter han.

Dette innlegget er 8 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.