Fakultetsmaktens korridorer

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Ansvarlig redaktør

Illustratør

Valg! Det skal velges studentrepresentanter til fakultetets råd og utvalg. Katarsis belyser hva du kommer til å drive med hvis du blir valgt som studentrepresentant.

Som studenter har vi rett til å bli representert i ulike grupper som gir råd og tar beslutninger her ved Det psykologiske fakultet. Hvis du vil sørge for at studiene fungerer på den måten du synes er bra, og som gagner studentene som du representerer, passer du som studentrepresentant. Hvis du vil søke kan du gå inn på https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=2033423

Katarsis har pratet med noen av de som har sittet som studentrepresentanter siden valget i fjor. Under følger en beskrivelse av de ulike utvalgene og rådene, med intervjuer av noen av studentrepresentantene.

 

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret er fakultetets øverste utvalg. Representantene i fakultetsstyret har styr på fakultetets økonomi, og dersom noen av sakene fra andre utvalg krever endring i ressursbruk, må de ofte godkjennes av fakultetsstyret som siste instans. Eksempler på saker som fakultetsstyret har behandlet er godkjenning av utlysninger, ansettelser av nye vitenskapelige ansatte og godkjenning av fakultetets budsjett for 2019 (1)https://www.uib.no/psyfa/43810/fakultetsstyret.

Maria Andvik Hoaas, leder i Psykologisk studentforening, er en av studentrepresentantene i fakultetsstyret. Hun forteller at man som studentrepresentant i fakultetsstyret vil få være med på å bestemme hvordan fakultetet blir drevet, og få en oversikt over hva som skjer til enhver tid.

– Hvis du ønsker å tale på studentenes vegne, og få en forståelse for hvordan ting blir drevet, bør du søke om å bli med i fakultetsstyret, oppfordrer Hoaas.

Maria Andvik Hoaas, leder i Psykologisk studentforening. Foto: Simen Bø

 

Kvalitetsutvalget for undervisning og evaluering (KUE)

KUE behandler saker som angår undervisning og evalueringen av denne. Utvalget har et overordnet ansvar for at undervisningen på studieprogrammene til fakultetet fungerer godt, noe som blant annet omfatter måten undervisnings- og vurderingsformer blir implementert på. Eksempler på saker som har blitt behandlet i KUE siden jul er vurdering av resultatene fra Studiebarometeret, oppnevning av arbeidsgruppe for vurdering av masterprogrammet og oppnevning av programsensorer for ulike studieprogram (2)https://www.uib.no/nb/psyfa/43706/kvalitetsutvalget-undervisning-og-evaluering-kue.

Studentrepresentantene som sitter i kvalitetsutvalget ble kontaktet i forbindelse med denne saken, men ønsket ikke å uttale seg.

 

Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (FFU)

Medlemmene i FFU fokuserer på å fremme forskning og forskerutdanningen ved fakultetet, blant annet gjennom å utvikle sentrale satsningsområder og gi forskningsråd til andre utvalg. Hvordan forskningen gjennomføres, hvordan denne formidles og hvordan forskningssamarbeid på tvers av fakultetene foregår er viktige saker for FFU. Eksempler på saker som har blitt tatt opp i utvalget siden jul er revidering av doktorgradsprogrammet ved fakultetet, godkjenning av nye stipendiater og diskusjon om innspill til planen om åpen tilgang til forskning (3)https://www.uib.no/nb/psyfa/43747/forsknings-og-forskerutdanningsutvalget-ffu.

Werner Sævland, profesjonsstudent, er en av studentrepresentantene i FFU. Han forteller at man som studentrepresentant i FFU vil få en god innsikt i beslutninger på fakultetet.

– Det virker som FFU har en veldig god måte å håndtere de ulike nivåene av beslutninger som må til, kommenterer Sævland.

Han påpeker også nytten av en økt innsikt i gjennomføringen av blant annet doktorgradskurs.

– Hvis du har lyst til å gå videre med en doktorgrad senere, så vil jeg anbefale FFU, avslutter han.

Werner Sævland, studentrepresentant i FFU. Foto: Simen Bø

 

Instituttråd

Mens fakultetsstyret har et overordnet ansvar for fakultetet, så er det instituttrådene som har det overordnede ansvaret på instituttnivå. Fakultetet har fem institutter: Institutt for samfunnspsykologi, Institutt for klinisk psykologi, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Institutt for pedagogikk og HEMIL-senteret. Større endringer som blir foreslått av instituttets utvalg, særlig hvis det skaper endringer i ressursfordeling, må godkjennes av instituttrådet (4)https://www.uib.no/psyfa/44417/mandat-undervisningsutvalgene. Eksempler på saker som har blitt behandlet i flere av instituttrådene er ombygging av Christies gate 12, flytting av fakultetsbiblioteket og utlysning av faste stillinger.

Tharsicah Pararajasingham, bachelorstudent i generell psykologi, er en av studentrepresentantene i instituttrådet ved Institutt for samfunnspsykologi.

– Instituttrådet er et fint sted å begynne, og et utfyllende verv å ha sammen med andre verv. Å sitte med andre akademiske ansatte og se hvordan de jobber, hvordan de tenker, og hva som er viktig i et institutt, det lærer man av, forteller Pararajasingham.

Hun forteller om en opplevelse av å bli sett som student, og at hun føler at innspillene blir tatt til etterretning.

Tharsicah Pararajasingham, leder for Fagutvalget i psykologi. Foto: Simen Bø

 

Undervisningsutvalg

Undervisningsutvalgene har ansvar for hvordan undervisning foregår på hvert enkelt institutt. Eksempelvis har undervisningsutvalget ved Institutt for samfunnspsykologi ansvar for de emnene som faller under instituttet, slik som PSYK116 (Miljøpsykologi), PSYK206 (Artikkellesing i generell psykologi) og PROPSY302 (Utviklingspsykologi). Hvis emnebeskrivelser, undervisningsformer eller vurderingsformer skal endres, blir slike endringer tatt opp i et eller flere undervisningsutvalg (5)https://www.uib.no/psyfa/43846/undervisningsutvalgene-ved-instituttene, (6)https://www.uib.no/psyfa/62140/undervisningsutvalget-ved-isp#ansvarsomr-de.

Katarsis har pratet med Sander Lindholm Andersen, en av studentrepresentantene i undervisningsutvalget ved Institutt for klinisk psykologi.

Hvorfor bør man søke om å bli med i akkurat et undervisningsutvalg?

– Jeg tenker det er flere grunner. Jeg får lov til å være med på å bestemme ganske mange, store ting som har direkte konsekvenser for studentene, mener Andersen.

Han forteller videre at kjennskap til forskere og administrativt ansatte har vært veldig verdifullt, og at innsikten i prosessene som foregår i utvalget har vært av betydning for han.

– Selv om det kan virke stort og skremmende i begynnelsen, så er det en veldig god innføringsprosess i å forstå fakultetets struktur, kommenterer Andersen.

Sander Lindholm Andersen, studentrepresentant i undervisningsutvalget ved IKP. Foto: Simen Bø

 

Tilsettingsutvalget

Studentene har også innflytelse på hvem som blir tilsatt på fakultetet. Tilsettingsutvalget har ansvar for såkalte åremålsstillinger, altså stillinger med en begrenset varighet, slik som postdoktor-stillinger ved fakultetet. Utvalget behandler gjennomarbeidede søknader fra de som ønsker å bli ansatt i slike stillinger (7)https://www.uib.no/nb/psyfa/76479/tilsettingsutvalg.

Marita Hanstveit, bachelorstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, er en av studentrepresentantene i tilsettingsutvalget. Hanstveit forteller at det er spennende å se fakultetets vektlegging ved nyere søkere, og kjennskap til måten de vitenskapelige stillingene på fakultetet.

– Det er generelt interessant å lese gjennom søknadene og se hva slags folk som skal komme til fakultetet, mener hun.

Marita Hanstveit, studentrepresentant i tilsettingsutvalget. Foto: Simen Bø

 

Fagråd for psykologprogrammet

Fagrådet angår profesjonsstudiet i psykologi og har blant annet i oppgave å komme med anbefalinger til de andre utvalgene og rådene på vegne av ansatte og studenter (8)https://www.uib.no/nb/psyfa/62423/fagr%C3%A5d-psykologprogrammet. Eksempler på saker der fagrådet har vært involvert er vurdering av nytteverdien av delkurs hvor man bruker ressurser på eksterne tilbakemeldinger, samt vurdering av kravene om beståtte emner i deler av profesjonsstudiet for videre progresjon i samme kull.

Kristoffer Haugen Hetlebakke, profesjonsstudent, er en av studentrepresentantene i fagrådet.

– Sakene man tar opp i fagrådet går litt på tingene som studenter kanskje er ekstra opptatt av, for eksempel dette med etterslep av studiepoeng. Når man sitter som studentrepresentant i fagrådet blir man tatt godt imot, og innspill fra studenter blir både oppfordret til og lyttet til, kommenterer han.

Hetlebakke avslutter med å påpeke at det ikke krever noen erfaring å stille til rådene og utvalgene, og mener det er en styrke at det er en spredning i hvem som sitter som studentrepresentanter.

Kristoffer Haugen Hetlebakke, studentrepresentant i fagrådet. Foto: Simen Bø

 

Senterrådet for Senter for Krisepsykologi

Organisert under fakultetet finner man Senter for Krisepsykologi (Sfk), et nasjonalt kompetansesenter med vekt på blant annet beredskap for krisesituasjoner og oppfølging av de som blir utsatt for traumatiske hendelser. Senterrådet har to studentrepresentanter, og senterrådet for Sfk kan på mange måter sammenlignes med instituttrådene for enkeltinstitutter ved fakultetet (9)https://www.uib.no/sfk/118374/medlemmer.

Ragnhild Aarø og Sara Ismaili, studenter på profesjonsstudiet, er studentrepresentanter i Senterrådet. De forteller om den positive opplevelsen av å kunne bidra til et fagfelt de selv syns er interessant.

– Jeg syns krisepsykologi og Senter for Krisepsykologi er kjempespennende, og det å kunne få et innblikk i hva det er senteret holder på med, og det samarbeidet de har med UiB er spennende, kommenterer Aarø.

Ismaili mener at det særlig har vært viktig å få et studentperspektiv på utformingen av nye emner, og de er begge samstemte om at det også har vært en viktig arena for å knytte kontakter og få kjennskap til et veletablert fagmiljø.

Fra venstre: Sara Ismaili og Ragnhild Aarø, studentrepresentanter i senterrådet. Foto: Simen Bø

 

Valgstyret

Valgstyret styrer med valgene. De som er representert i valgstyret er de som avgjør hvem som blir valgt til fakultetsstyret eller hvert institutt sitt instituttråd. Dette innebærer at valgstyret har en viktig posisjon for kvalitetssikringen av de kandidatene som skal velges til fakultetets, og instituttenes, høyeste utvalg (10)https://www.uib.no/nb/psyfa/43941/valgstyret-ved-det-psykologiske-fakultet.

Studentrepresentanten som sitter i valgstyret ble kontaktet i forbindelse med denne saken, men ønsket ikke å uttale seg.

 

Programutvalget ved IPED

Programutvalget har ansvar for den faglige oppbygningen av studieprogram på institutt for pedagogikk. Fagmiljøene som er representert ved dette instituttet er universitetspedagogikk, utdanningsvitenskap, spesialpedagogikk og lærerutdanning (11)https://www.uib.no/iped. Det er for tiden ingen studentrepresentanter i programutvalget ved institutt for pedagogikk.

Godt valg!

Til opplysning: Simen Bø, ansvarlig redaktør i Katarsis, er også studentrepresentant i Forsknings- og forskerutdanningsutvalget og undervisningsutvalget ved Institutt for samfunnspsykologi.

Dette innlegget er 5 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]