Å «passere» som transperson

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
ILLUSTRASJON:KJERSTINE LANDRØ

Kari Anne Trefall

Binære transpersoner møter utfordringer fordi de oppfattes å bryte tradisjonelle kjønnsroller, samtidig som å falle innenfor dem. Det er ønskelig og viktig å bli oppfattet som det kjønnet du opplever deg som. Dersom en må tilfredsstille de tradisjonelle kjønnsrollene for å «passere» oppfattelsen, kan det hindre utfoldelse av kjønnsuttrykk. 

Det er et fantastisk mangfold i både medfødt, biologisk kjønn og opplevd kjønn og kjønnsidentitet. Blant disse er transpersoner. Begrepet transpersoner og hvem som passer inn under begrepet transpersoner diskuteres fortsatt. Transpersoner er mennesker som utfordrer de tradisjonelle kjønnsnormene, hvor normene springer ut fra ideen om at det kun er to kjønn. En kan forstå binære transpersoner som personer med en kjønnsidentitet som er mann eller kvinne, hvor deres kjønn registrert ved fødsel ikke samstemmer med den kjønnsidentiteten. 

Binære transpersoner møter derfor utfordringer da de oppfattes å  bryte med tradisjonelle kjønnsnormer, samtidig å falle innenfor dem. Når samfunnet leser deg som det kjønnet du ønsker å presentere som, beskrives dette som å «passere» (1)Jentoft, C.M. (2020, 21.juli). 53 ord og uttrykk som gjør at du fikser debatten om trans. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/l3Me/53-ord-og-uttrykk-som-gjoer-at-du-fikser-debatten-om-trans. Dersom en stiller seg kritisk til de tradisjonelle kjønnsnormene, vil en kunne si at det å «passere» er når en fremmed ser og behandler deg, ut fra sine forutinntatte holdninger, som det kjønnet du har gjort tiltak for å fremstå som. En slik definisjon tar også inspirasjon fra tanken om at man «gjør» kjønn (“doing gender”). Ved at andres vurderinger av et kjønn baseres på tradisjonelle kjønnsnormer, kan det å «passere» ha en negativ innvirkning på utfoldelse av kjønnsuttrykk og skape uoppnåelige idealer.

«Passering» skaper idealer

I sosiale medier deler transpersoner mellom annet kunnskap om hvordan å «passere». Dette kan på mange områder hjelpe andre og kan skape en opplevelse av å ikke være alene. Samtidig kan det bidra til utvikling av idealer for hvordan transpersoner bør se ut og oppføre seg for å «passere». Dette kan oppleves fortvilende for dem som ikke klarer å oppnå idealet. Et eksempel på en slik situasjon kan være hvordan man ønsker kunne se mest mulig ut som de tradisjonelle kjønnsidealene; med en sminket og sped kvinne eller en skjeggete og muskuløs mann. For en transperson som opplever seg som kvinne, men kanskje har brede skuldre og kraftig kjeve, kan det bli utfordrende for henne av rent fysiologiske grunner å kunne oppnå et slikt ideal. På den måten kan velmente råd og mulighet for fellesskap skape potensielt skadelige og ikke-inkluderende idealer. For transpersoner som allerede har utfordringer med å bryte kjønnsnormen i samfunnet, kan det å ikke kunne nå opp til eget ideal for sin gruppe oppleves spesielt vanskelig. Det kan føre til at enkelte vil ha det vanskelig med å oppleve tilhørighet og kjenne på mestring og velvære i sin kjønnsidentitet.

«Passering» gir dyr trygghet

Ifølge Anderson og kollegaer (2)Anderson, A. D., Irwin, J. A., Brown, A. M., & Grala, C. L. (2019). «Your picture looks the same as my picture”: An examination of passing in transgender communities. Gender Issues, 37(1), 44-60. https://doi.org/10.1007/s12147-019-09239-x handler det å «passere» for transpersoner om en bekreftelse av andre på deres kjønnsidentitet, men også om et behov for å beskytte seg selv mot potensiell vold og diskriminering. Forskerne legger frem at disse to aspektene har en kontinuerlig påvirkning på transpersoner, hvor søken etter bekreftelse og frykten for å bli utsatt for diskriminering kan forverre hverandre. Selv om enkelte transpersoner kan oppleve positive sider ved det å «passere», så handler de fleste positive sidene om hvordan samfunnet rundt forholder seg til dem. Dersom en endring skjer rundt de holdningene, tankene og atferden samfunnet møter transpersoner og andre som utfordrer kjønnsnormene med, vil kanskje det å «passere» ikke være like viktig. Det vil heller være en større aksept og anerkjennelse rundt alle kjønnsuttrykk, uavhengig om en møter de forventede kjønnsnormene. 

Det å «passere» kan dermed ha flere sider ved seg, hvor mange av faktorene som spiller inn kommer fra samfunnet i form av holdninger, idealer og kjønnsnormer. Å diskutere og utforske det å «passere», samt lignende tema, vil en kunne utfordre og se på kjønnsnormer i et kritisk lys. Forhåpentligvis vil en kunne utvikle videre en aksept og åpenhet rundt det fantastiske mangfoldet vi ser i dag.

 

Dette innlegget er 3 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]