Psykologer deler pasientopplysninger på Facebook

Illustrasjon: Eirik Håheim

Hva er det egentlig greit at psykologer skriver om pasientene sine på sosiale medier? Katarsis har fått innblikk i en lukket gruppe på Facebook hvor psykologer jevnlig legger ut beskrivelser av pasienter. 

Eirik Håheim

Skribent og illustratør

eirik.h@katarsisuib.no– Man bør tenke seg om før man skriver om pasienter i slike grupper, sier Kjersti Arefjord, som underviser i fagetikk og er klinikkleder ved Institutt for klinisk psykologi.

Gruppen «Psykologer» har som formål å være «[e]t forum forinspirasjon og faglige diskusjoner forbeholdt autoriserte psykologer.» Det erikke uvanlig at psykologer i gruppen forhører seg om ledig kapasitet hoskolleger, eller om noen har ekspertise innenfor et spesifikt område. I denforbindelse legger de gjerne ved en beskrivelse av pasienten det gjelder.

Siden 1998 har norske psykologer vært underlagt de etiskeprinsippene for nordiske psykologer (EPNP) [1]. Sentralt i disseretningslinjene er respekt for pasientenes privatliv og taushetsplikten.Psykologer plikter å holde pasientene sine anonyme. De skal, med andre ord,ikke dele opplysninger om pasientene sine som gjør at andre kan identifiserehvem de er.

Å søke støtte hos kolleger er en vanlig del av hverdagen tilpsykologer. Faglige diskusjoner om pasienter er uproblematiske så lenge de eranonymiserte, sier Arefjord som underviser i fagetikk. Men hvordan er det nårdisse diskusjonene beveger seg ut fra pauserommet, og inn i sosiale medier?

– Da har psykologen et stort ansvar for å gjøre pasientenanonym, fortsetter Arefjord.

Katarsis forela Arefjord flere eksempler påpasientbeskrivelser fra gruppen «Psykologer». De fleste beskrivelsene er ifølgehenne tilstrekkelig anonymiserte, men med et par unntak.

– Her er det kanskje for mange detaljer, noe som gjør detlettere å identifisere personen det er snakk om, poengterer Arefjord.

Lukkede grupper på Facebook, kan gjerne gi illusjonen av åvære skjermet fra offentligheten. Arefjord påpeker derimot at selv om en gruppeer lukket, gjelder den fremdeles som et offentlig forum. Dermed plikter allepsykologer som beskriver pasienter i gruppen å anonymisere dem på lik linje somi andre offentlige situasjoner.

Katarsis har prøvd å komme i kontakt med Elin Bjøru somadministrerer gruppen for å få en kommentar, men uten hell.

Referanser:

[1] https://www.psykologforeningen.no/medlem/etikk/etiske-prinsipper-for-nordiske-psykologer

Annonse