PSU forventer forbedring

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
PSU v/ Marius Hafstad, Eivind Brandt og Kari Wik Ågotnes. Foto: PSU
PSU v/ Marius Hafstad, Eivind Brandt og Kari Wik Ågotnes. Foto: PSU

I lys av En psykologstudents bekymringsmelding, Kinaputten som ble til en atombombe og Kjære bekymret student ønsker Psykologisk Studentutvalg (PSU) å gi vår side av saken.

Tekst: Psykologisk Studentutvalg,
ved Marius Hafstad, Eivind Brandt & Kari Wik Ågotnes

PSU har i en lengre periode arbeidet fokusert og målrettet for å bedre momentene trukket fram i En psykologstudents bekymringsmelding. I august 2014 opprettet vi klageskjemaet på http://psu.no/klage, der PSU hjelper studentene med å klage på forhold ved fakultetet. Dette er også i tråd med det fakultetet ønsker – å bli informert om kritikkverdige forhold. På litt over et halv år har vi mottatt 49 klager av ulik alvorlighetsgrad, i tillegg til muntlige beskjed fra mange frustrerte studenter. I november 2014 sendte PSU en firesiders klage til fakultetet og sentraladministrasjonen, der vi tok opp fire konkrete problemområder studenter oftest klager på: 1) Store endringer i undervisningsplanen, der vi anser endringer i obligatorisk undervisning som ekstra alvorlig, 2) brudd på tidsfrister ved sensur og begrunnelse etter eksamen, 3) ikke-anonyme begrunnelser, 4) manglende og dårlig informasjon fra fakultetet, til studentene. I etterkant har det kommet fram flere brudd på lover og forskrifter, for eksempel undervisning på fagkritisk dag.

Tar alle innspill seriøst
Vi har saken høyt på prioriteringslisten og tar alle innspill seriøst. Dessverre har vi hverken tid eller mulighet til å undersøke om det er hold i hver eneste sak som blir sendt inn til PSU. Vi kan ikke undersøke hvorfor en foreleser ikke kom til forelesning, og det skal vi heller ikke ha muligheten til å undersøke. De ansattes privatliv skal vernes. Samtidig skal ansatte heller ikke oppleve sinne fra studenter når de har vært borte av saklige grunner.
La oss påpeke tidlig at vi mener det er mange dyktige, engasjerte og kunnskapsrike forelesere. Vi er ikke fokusert på forelesningskvaliteten eller engasjementet fra foreleserne, fordi de fleste gjør en god innsats på dette området. Studentene på fakultetet opplever daglig å bli utfordret av engasjerte forelesere som klarer å sette sine egne og studentenes behov i fokus. Det er alt vi ber om.

Når et kull kommer til forelesning som mangler foreleser, fordi foreleseren fortsatt er på ferie, er det ikke snakk om sykdom. Når et kull får flyttet over ⅓ av forelesningene på ett semester, uten at fagstaben er syke, handler det ikke om akutte grunner. Når obligatorisk undervisning flyttes på to dagers varsel fordi foreleseren skal på et møte i forskningsgruppen er det ikke akutte grunner som ligger bak. Det handler om dårlig planlegging, eller manglende fokus på at også studenter har krav på en forutsigbar studiehverdag.
Dekanen bekrefter at profesjonsstudiet er et fulltidsstudium. Videre hevder han at studentene ved Det psykologiske fakultet derfor ikke bør basere seg på at de kan arbeide ved siden av studiet. Vi ønsker å støtte fakultetet i kampen om økt studielån for studenter. Dette er nok en lang og tidkrevende kamp, men om fakultetet ønsker å gå aktivt inn for økt studiestøtte er vi mer enn positive. Videre nevner dekanen at ”vi bør få frem mer kunnskap om hvilke arbeidsforpliktelser studentene har på dagtid i semesterperioden”. Også dette støtter vi, men vi skulle gjerne sett at dette ble belyst i artikkelen. Når dekanen og fakultetsdirektøren fremmer forslag om at studenter skal være tilgjengelige på kort varsel i normal arbeidstid fordi de er fulltidsstudenter, når det er fakultetet som på kort varsel flytter undervisningsaktiviteter uten saklig grunnlag, er dette noe PSU synes er høyt urimelig. Da er det bedre med oppsamlingsdager, som også er foreslått som en løsning. Fakultetet kan ikke både forvente at studentene skal være tilgjengelige på svært kort varsel for obligatoriske aktiviteter som flyttes, samtidig som det gis oppgaver på kveldstid og over helger.
Vi mener at på en rekke områder har samarbeidet med fakultetet vært godt og dette er vi glad for, men vi mener fremgangen vedrørende klagene har vært langt under våre forventninger. Vi har ikke kunnskap om hvorfor informasjonen ikke blir tatt med videre eller hvor informasjonen stopper. Fakultetsstyret ble først i mars informert om klagen PSU sendte i november. Dette etter at saken har blitt behandlet tre ganger i sentrale utvalg ved UiB, i tillegg til at Studvest har skrevet om den. Dette er for oss meget kritikkverdig.

Forventninger om forbedring
Vi forventer at fakultetsadministrasjonen, instituttledere og forelesere fremover samarbeider og kommuniserer bedre enn de har gjort tidligere. Vi forventer at man tar et ansvar for noe som har vært kritikkverdig og erkjenner at man må arbeide for å hindre dette i fremtiden. Vi forventer at påstanden om at dette kun gjelder profesjonsstudiet, ikke alle institutter slik PSU har sagt, støttes av tall og statistikk. Vi forventer at å følge loven er mer enn en ambisjon. I dette samarbeidet vil vi i PSU strekke oss langt for å hjelpe fakultetet, og vi ser fram til et videre samarbeid.

For å svare på dekanens spørsmål: “Er virkelig alt galt på alle institutter og alle studieprogram ved fakultetet?” Nei, men det er det heller ingen som har sagt at det er heller. Vår opplevelse er at forelesere, administrasjonen, lederne og studentene ikke ønsker at studenter skal oppleve seg dårlig behandlet på fakultetet. Vi forventet å se tydelige forbedringer. Det venter vi fortsatt på.

Dette innlegget er 9 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.