Gravid og rusavhengig

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.
Bilde: Pixabay

LAR i svangerskap har vært gjenstand for stor politisk og helsefaglig debatt, hvor potensielle skadevirkninger har blitt spesielt løftet frem. Men ser vi helheten? Psykologspesialist Monica Sarfi belyser problemet fra et ofte oversett perspektiv.

Psykologspesialist Monica Sarfi har en doktorgrad i psykologi, med fokus på studiet av kvinner og barn som under svangerskapet har vært eksponert for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). LAR er en behandlingsform hvor opioidavhengighet, eksempelvis heroinavhengighet, behandles med opioidholdige substitusjonslegemidler som metadon. Dersom pasientene som mottar denne behandlingen er gravide, reiser det spørsmål knyttet til hvordan legemidlene kan påvirke barnets utvikling. Dette spørsmålet belyste Sarfi i sitt nylige foredrag ved Det psykologiske fakultet. 

Strid om retningslinjer

Foredragsholder Monica Sarfi henviser til en tilbakevendende debatt som dreier seg om hvorvidt gravide i LAR skal anbefales å trappe ned på legemiddeldosen, eller om de bør opprettholde samme dose som før graviditet. LAR-svangerskap og Helsedirektoratets retningslinjer har i tillegg til å skape helsefaglig debatt også fått stor oppmerksomhet i media. Dette har blant annet ført til det som Sarfi betegner som tabloidisering av retningslinjene.

Det problematiske er at påstandene fremsatt i media ofte har bygget på mangelfulle studier i et ungt forskningsfelt. Blant annet ble det i 2018 slått opp i BT og på forskning.no at “hjernen til LAR-barn kan være skadet” (1)https://forskning.no/a/289033, (2)https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/0EG7QE/bildene-kan-tyde-paa-at-hjernen-til-lar-barna-er-skadet. Denne påstanden er trukket ut av en studie av opioid-eksponerte barn hvor man fant redusert prestasjon på oppgaver relatert til eksekutiv funksjon. Studien inkluderte imidlertid bare 22 deltakere, hvorav kun syv var i LAR. En ytterligere svakhet ved studien var at man ikke lenger fant støtte for redusert prestasjon etter at fødselsvekt var kontrollert for, noe forskerne selv påpekte. Et risikoaspekt ved medienes tabloidisering av spekulative skadevirkninger er at det kan avskrekke gravide kvinner fra å fortsette i LAR under svangerskapet. I tillegg bidrar det til en feilinformering som bygger opp under stigmatiseringen av denne pasientgruppen.

Hva skjer med barna?

Illegal bruk av opioider i svangerskap, slik som heroinmisbruk, henger sammen med en rekke alvorlige svangerskapskomplikasjoner. Blant disse er høy sykelighet, prematur fødsel, veksthemming og abstinenssyndromer. I LAR ser man derimot en redusert risiko for disse komplikasjonene. En viktig grunn til dette er at LAR reduserer risikabel atferd som ellers assosieres med et liv som rusavhengig.

Neonatalt abstinenssyndrom (NAS) er kanskje det aspektet ved LAR i svangerskap som i størst grad gir opphav til kontrovers. Dette er en tilstand som ifølge Sarfi oppstår hos 30-90% av opioid-eksponerte nyfødte, og fortoner seg i form av irritabilitet, uro og reguleringsvansker. Hvor stor betydning NAS vil ha for barnets utvikling er usikkert, men det er ikke vist en direkte sammenheng. 

Sarfis studier finner også kognitive- og atferdsrelaterte forskjeller hos LAR-barn. Blant annet viste det seg at de eksponerte barna har svakt lavere IQ enn gjennomsnittet. I tillegg finner man forskjeller i nevroregulering, deriblant eksekutive funksjoner som arbeidshukommelse og prosesseringshastighet. Det ble også funnet økt forekomst av uro, atferdsvansker og synsproblem. 

– Funnene ligger litt under gjennomsnittet, men kan likevel ikke sies å være veldig graverende, oppgir Sarfi. 

Nedtrapping kan gi tilbakefall 

Ideelt sett skulle ingen barn ha blitt eksponert for opioider under svangerskapet, men ettersom rusavhengighet er en alvorlig sykdom er ikke nedtrapping helt uproblematisk. Sarfi forteller at det i forbindelse med nedtrapping ofte vil oppstå stress og abstinenssymptomer. Dette er problematisk fordi det reduserer den gravide kvinnens mulighet til å forberede seg til foreldrerollen. 

Ofte oversett er det faktum at fosteret på samme måte som mor har en opioidavhengighet, og vil derfor også kunne oppleve alvorlige abstinenser ved brå nedtrapping. Med tanke på at nedtrapping også er forbundet med økt risiko for tilbakefall til heroinmisbruk, er det grunn til å tro at det å opprettholde legemiddeldosen i mange tilfeller kan bidra til et mer stabilt svangerskap.

En stigmatisert pasientgruppe 

Under foredraget blir det flere ganger nevnt at LAR i svangerskap vil bidra til å gi barn et sårbart utgangspunkt. Men det er også en rekke andre hendelser i svangerskap som gir barn en utfordrende start, hvor Sarfi trekker frem premature fødsler som et eksempel. Forskjellen er at disse familiene ikke opplever like mye stigma som kvinnene i LAR. 

– Kvinner i LAR er vår tids sigøynere

Skadeperspektivet, som har vært fremtredende både i forskning og media, må byttes ut til fordel for en mer salutogen tilnærming. Videre etterspør Sarfi en bevisstgjøring av hvordan vi forholder oss til og snakker om disse familiene. Mødre i LAR ønsker, og har krav på, samme respekt som andre pasientgrupper. 

– Det største verdighetsprosjektet for disse kvinnene er å være en god nok mor.

Dette innlegget er 4 år gammelt. Informasjon i innlegget kan være utdatert.

Referanseliste[+]